Havneregulativ

For A/S Lohals Havn

Regulativet er gældende for hele havnens land- og søområde, som mod vandet er afgrænset af molerne, (herunder linien mellem moleenderne i Lystbådehavnen og linien mellem brohovedet på Nordvestmolen og den sydligste duc`d´Albe i den gamle havn, ) samt landområdet i havnens matrikler, som består af matr. nr. 3d, 3at, Skiften Ejerlav, Hou..

 • Bådejere, som ønsker liggeplads i havnen , såvel i den nye som den gamle havn, skal henvende sig til havnefogeden på havnekontoret, Lohals Havn 5,  5953 Tranekær. Tlf. 0045-20497813..
 • Lejemålet for fastliggere gælder for perioden 1. april til 31. marts det følgende år. Det fornyes automatisk ved rettidig indbetaling af pladslejen.
 • Rettidig indbetaling er den 1. april. Har betaling ikke fundet sted senest den 1. maj, kan pladsen udlejes til anden side. Indbetalt pladsleje refunderes ikke.
 • Havnefogeden har ret og pligt til at fordele bådene på de mest hensigtsmæssige pladser.
 • For joller og mindre både er bådbrugeren pligtig til at acceptere bådplads på broer uden enkeltvis plads, med fortøjning mellem færre pæle til en wire.
 • Bådene skal anbringes på de anviste pladser i solide fortøjninger, samt være forsynet med nødvendige fendere på begge sider.
 • Brug af søm og skruer i pæle og broer er kun tilladt efter samråd med havnefogden.
 • Skibsmotorer må max køre i tomgang 15. minutter. Længere tid efter aftale med havnefogeden.
 • Enhver bådejer er erstatningspligtig efter lovgivningens regler for skader, som han eller hans fartøj må forårsage på de øvrige både i havnen eller på havnens anlæg. Båden skal være i sødygtig stand. Båden skal være mindst ansvarsforsikret, med ejeren som forsikringstager. Ejeren skal efter anmodning forevise bekræftelse på gyldig forsikring.
 • Bådejere skal nøje overholde havnefogedens anvisninger. Overtrædelse kan medføre ophævelse af lejemål og bortvisning fra havnen.
 • Et lejemål over liggeplads vedvarer kun så længe, bådejeren selv benytter pladsen. Han kan ikke udlåne eller overdrage sin plads til anden side. Sælger en bådejer sin båd, skal dette straks meddeles havnefogeden. Sælgeren kan forbeholde sig ret til pladsen, såfremt han agter igen at erhverve sig en til pladsen passende båd inden lejeperiodens udløb. I reserveringsperioden er havnefogeden berettiget til midlertidigt at disponere over pladsen. Eventuelle indtægter tilfalder havnen.
 • Forlades en plads med overnatning ude, skal rødt mærke ændres til grønt mærke. Hjemkomstdato skal meddeles til havnefogeden.
 • Havnefogeden er i sit virke til enhver tid undergivet havnebestyrelsens anvisninger.
 • I leje af pladser betales den af bestyrelsen for A/S Lohals Havn fastsatte leje jf. takstbilag for A/S Lohals Havn.
 • Skydepramme, joller og andre både kan ligge i havnen i perioden 1. september til 31. marts det efterfølgende år til en pris, fastsat af havnebestyrelsen.
 • Havnebestyrelsen fastsætter endvidere den afgift der opkræves for tilsejlende lystbåde jfr. takstbilag.
 • Der opkræves særskilt betaling for brug af elektricitet fra havneanlægget. Bimåler  kan påbydes.
 • Benyttes båden til længerevarende ophold betales der en afgift til bad.
 • Ved besejling af havnen skal der udvises den fornødne forsigtighed. Sejlads må ikke ske med større fart end 3 knob. I øvrigt henvises til de internationale søfartsregler.
 • Havnen og broerne må ikke bruges som øvelsesplads i manøvrering uden helt klar aftale med havnefogeden.
 • Opankring på havnens område, udenfor de anviste pladser, er ikke tilladt.
 • Genstande af enhver art, samt forurenende stoffer og væsker, må ikke udkastes eller udpumpes i havnen. Udpumpning af spildolie eller søtoiletter er strengt forbudt. Tankene skal tømmes ved slamsugning, når der ønskes tømning og båden ligger i havnen. Overtrædelse medfører politianmeldelse, bøde på 5.000 kr. samt bortvisning fra havnen.
 • Enhver bådejer er pligtig at holde sin båd i vel vedligeholdt og præsentabel stand.
 • Spuling af dæk i ferskvand er ikke tilladt. Det er tilladt at tage ferskvand i en spand for rengøring af båd.
 • Besøgende på havnen , såvel som bådejere og andre, har pligt til at medvirke til god orden, og til at rette sig efter de anvisninger, som gives af havnefogeden og havnebestyrelsen.
 • Det er forbudt at oplægge hyttefade, fiskekasser, garn og lignende indenfor havnens område. Det er heller ikke tilladt at henlægge presenninger, hynder og lignende på molerne eller broerne, hvor de kan være til gene for færdslen.
 • Badning i havnen er strengt forbudt!
 • Der må ikke fiskes fra broerne eller havnen i det hele taget.
 • Al parkering på havnen skal ske i parkeringsbåsene. Campingvogne må ikke holde på havnens område om natten.
 • Al kørsel på cykel og knallert er forbudt på broerne.  
 • Al ophold på havnen er på eget ansvar.
 • Børns (under 18 år) ophold på havnen sker på forældrenes ansvar.
 • Der forefindes ikke rindende vand på broerne i perioden fra 1. november til 31 marts.
 • Der er ikke tilsluttet elektricitet i den nye havn i perioden fra 1. november til 31. marts.
 • Henkastning af fiskeaffald i havnebassin samt på havnens område, herunder i affaldscontainere, er ikke tilladt. Fisk skal renses til søs.
 • Udover dette havneregulativ gælder ”Bekendtgørelse om standardreglement for overholdelse af orden i danske lystbådehavne og mindre fiskerihavne nr. 9139 af 15. april 2002”. Bekendtgørelsen forefindes på havnens kontor, og er opslået i udhængsskab ved havnekontoret.

Husk…..Kørsel i Marina kun efter aftale med havnefogeden………Husk

A/S Lohals Havn, den 15 februar 2024.

Havnebestyrelsen